Projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+
logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+

Aktivnosti projekta

Sedmi sastanak Radne skupine i radionica za izradu kurikuluma za unapređenje kompetencija nastavnika za poučavanje u visokom obrazovanju održani su 6. listopada 2017. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Dobrile u Puli. Prije početka rada sudionike je pozdravila dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti doc. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić i zaželjela dobrodošlicu na Fakultet.
Pročitaj više
Dana 5. listopada 2017. godine na Sveučilištu u Rijeci održane su dvije fokus grupe na kojima su asistenti i mlađi docenti s različitih sastavnica Sveučilišta analizirali prijedlog kompetencijskoga profila nastavnika u visokom obrazovanju. Fokus grupe vodio je član Radne skupine projekta Educa-T doc. dr. sc. Marko Turk.
Pročitaj više
U sklopu projekta Educa-T održan je 8. rujna 2017. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu šesti sastanak i radionica Radne skupine za izradu preporuka o kvalitetnom poučavanju i učenju u hrvatskome visokom obrazovanju i nacionalnoga profila kompetencija te okvirnoga kurikuluma za poboljšanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju.
Pročitaj više
U sklopu projekta Educa-T održana je 9. lipnja 2017. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Splitu treća fokus grupa i peti sastanak Radne skupine za izradu preporuka o kvalitetnom poučavanju i učenju u hrvatskome visokom obrazovanju i nacionalnoga profila kompetencija te okvirnoga kurikuluma za poboljšanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju.
Pročitaj više
U sklopu aktivnosti projekta Educa-T održane su 26. svibnja 2017. godine fokus grupe u Rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Cilj fokus grupa bio je analizirati prijedlog Kompetencijskog okvira koji je osmislila Radna skupina projekta Educa-T.
Pročitaj više
U razdoblju od 14. do 19. svibnja 2017. godine organizirano je studijsko putovanje u Švedsku i Finsku za članove Radne skupine i projektnog tima projekta Educa-T. Svrha studijskog putovanja bila je upoznavanje s propisima i praksom vezanom uz unapređenje kompetencija za učenje i poučavanje na visokim učilištima.
Pročitaj više
Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci 11. i 12. svibnja 2017. godine održan je dvodnevni seminar na temu vrednovanja ishoda učenja i edukacije edukatora, u organizaciji projektnoga tima Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.
Pročitaj više
U sklopu projekta Educa-T održana je 21. travnja 2017. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, treća radionica i četvrti sastanak Radne skupine za izradu preporuka o kvalitetnom poučavanju i učenju u hrvatskom visokom obrazovanju i nacionalnoga profila kompetencija te okvirnoga kurikuluma za poboljšanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju.
Pročitaj više