Projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+
logo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Erasmus+

Razvijanje i unaprjeđivanje kompetencija za poučavanje na visokim učilištima

Seminar: Održan dvodnevni seminar na temu vrednovanja ishoda učenja i edukacije edukatora

Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci 11. i 12. svibnja 2017. godine održan je dvodnevni seminar na temu vrednovanja ishoda učenja i edukacije edukatora, u organizaciji projektnoga tima Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Svrha seminara bila je pružanje razmjene inozemnih i nacionalnih iskustava zainteresiranim sudionicima vezano uz pitanje vrednovanja ishoda učenja i edukacije edukatora.

Seminar je okupio oko pedeset (50) sudionika, predstavnika visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, inozemnih govornika, predstavnika agencija i instituta te predstavnika ministarstava.

U uvodnome dijelu seminara mr. sc. Ana Tecilazić-Goršić, načelnica Sektora za kvalitetu visokog obrazovanja, međunarodnu suradnju i europske poslove u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, pozdravila je sudionike seminara i pri tome poželjela uspješnu razmjenu inozemnog i nacionalnog iskustva vezano uz pitanje vrednovanja ishoda učenja i edukacije edukatora.

Teme prvoga dana seminara odnosile su se na učinkovite pedagoške prakse u visokom obrazovanju, kvalitetu učenja i poučavanja te edukaciju edukatora u visokom obrazovanju.

Carol Evans sa Sveučilišta u Southamptonu u Velikoj Britaniji predstavila je učinkovite pedagoške prakse u visokom obrazovanju. Tema prezentacije koju je održala Liisa Postareff sa Sveučilišta u Helsinkiju u Finskoj bila je potpora kvalitetnom učenju i poučavanju. Katarina Aškerc Veniger iz Centra za mobilnost i europske programe obrazovanja i usavršavanja u Republici Sloveniji predstavila je dva projekta „EHEA Slovenia 1“ te „EHEA Slovenia 2“ na temu učenja i poučavanja u visokom obrazovanju. Jasminka Ledić i Marko Turk sa Sveučilišta u Rijeci predstavili su profesionalnu socijalizaciju mladih znanstvenika vezano uz poučavanje na sveučilištima. Dubravka Božić Bogović sa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku predstavila je program cjeloživotnog učenja te unaprjeđenje nastavničkih kompetencije.

Teme drugoga dana seminara odnosile su se na povezivanje ishoda učenja s učenjem i poučavanjem te vrednovanjem u visokom obrazovanju.

Declan Kennnedy sa Sveučilišta u Corku u Irskoj predstavio je povezivanje ishoda učenja s učenjem i poučavanjem te vrednovanjem u visokom obrazovanju. Blaženka Divjak s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu predstavila je vrednovanje ishoda učenja u visokom obrazovanju.

Predavači i prezentacije

Prezentacija:
Introduction to the Peer Learning Activity on assessment of learning outcomes and educating the educators

Ana Tecilazić Goršić
Ministry of Science and Education

Prezentacija:
Effective pedagogical practices in higher education: A pragmatic research-informed framework for implementation

Prof. Carol Evans
University of Southampton

Prezentacija:
Supporting High Quality Teaching and Learning in Higher Education – An Institutional Approach

Liisa Postareff, PhD, Assistant Professor
Centre for University Teaching and Learning (HYPE)
University of Helsinki

Prezentacija:
Pedagogical Aspects in Slovenia EHEA1 and Slovenia EHEA2 projects

Katarina Aškerc Veniger, M.A.
Senior Counsellor at CMEPIUS, Slovenia

Prezentacija:
Academic Profession Competencies: Results, Challenges and Recommendations

Professor Jasminka Ledić, PhD | Marko Turk, PhD
Faculty of Humanities and Social Sciences
University of Rijeka

Prezentacija:
Competences for Academic Teaching in Pedagogical, Psychological, Didactic, and Methodological (PPDM) Education at the Faculty of Humanities and Social Sciences Osijek

doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović
Faculty of Humanities and Social Sciences
University J. J. Strossmayer, Osijek

Declan Kennedy
University College Cork, Ireland

Prezentacija:
Assessment of Learning Outcomes in Higher Education

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak
Faculty of Organization and Informatics
University of Zagreb